Kosten en baten

Aan de implementatie van Stevig Ouderschap zijn kosten verbonden. Voor de interne voorbereiding, het opleiden van medewerkers in het bespreken van Stevig Ouderschap met ouders, het afleggen van de huisbezoeken en de ondersteuning vanuit het NCJ. Maar Stevig Ouderschap levert natuurlijk ook veel op. 

Stevig Ouderschap hanteert een aantal randvoorwaarden. Wanneer hieraan voldaan wordt, kan de deelnemende organisatie bijdragen aan het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen, waaronder bijvoorbeeld kindermishandeling.

Wat levert Stevig Ouderschap op?

Ouders ervaren de huisbezoeken als zeer positief en waarderen Stevig Ouderschap met een 8,2.

Daarnaast blijkt uit onderzoek onder ouders dat:

 • 90% de bezoeken zinvol vindt;
 • 72% zich zekerder voelt als ouder;
 • 66% meer zelfvertrouwen heeft gekregen;
 • 64% zijn/haar kind beter is gaan begrijpen.

Zie effectiviteit voor meer uitgebreide informatie over de resultaten van Stevig Ouderschap. 

Kosten

Kosten per gezin
De kosten voor de uitvoering van Stevig Ouderschap zijn opgebouwd uit materiaalkosten, tijd voor het bespreken van Stevig Ouderschap met ouders, tijd voor het afleggen van huisbezoeken en reiskosten. Uitvoering van Stevig Ouderschap kost ca €80,- per gezin, berekend over alle geboorten in een werkgebied. Of ca €2.000,- per gezin, berekend over de gezinnen die huisbezoeken krijgen (uitgaande van gemiddeld 4% van het aantal geboorten). Deze kosten zijn mede afhankelijk van de inschaling van de verpleegkundigen die door de JGZ wordt gehanteerd.

Overige kosten
De licentiekosten zijn gebaseerd op het aantal geboortes in het gebied waar Stevig Ouderschap wordt uitgevoerd (1,88 per geboorte per jaar). Bij start of uitbreiding zijn er kosten voor de basisscholing en kick-off bijeenkomsten. Aanvullend zijn er kosten voor de organisatie ten aanzien van interne projectorganisatie, bijscholing, werkbegeleiding en dergelijke.

Ondersteuning door NCJ

Het NCJ is sinds 2019 verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, kwaliteitsborging, programma-integriteit en verspreiding van Stevig Ouderschap. Het NCJ sluit met de organisaties die Stevig Ouderschap uitvoeren een overeenkomst af. Aangesloten organisaties hebben toegang tot producten, diensten en activiteiten van het NCJ om Stevig Ouderschap optimaal te implementeren:

 • Een website en een besloten online omgeving met extra informatie en downloadbaar materiaal ten behoeve van een stevige implementatie en uitvoering.
 • Actuele informatie en communicatie over Stevig Ouderschap.
 • De (geaccrediteerde) basisopleiding en bijscholing van Stevig Ouderschap verpleegkundigen.
 • Bijeenkomsten voor de betrokkenen bij Stevig Ouderschap, zoals de coördinatoren, een klankbordgroep en waar nodig werkgroepen.
 • Implementatie en uitvoerings ondersteuning en vraagbaakfunctie.
 • Kwaliteitsborging activiteiten zoals regionale uitvoerings gesprekken, een monitor en hercertificering van Stevig Ouderschap verpleegkundigen.
 • Inventarisatie en uitvoering van (door)ontwikkeling van Stevig Ouderschap.
 • Onderzoek naar Stevig Ouderschap in samenwerking met universiteiten.
 • Verkenning van kansen om JGZ-interventies te versterken en te verbinden.

Deel dit met je netwerk