Wat is SamenStarten?

SamenStarten wordt toegepast door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte te ondersteunen. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifiek gespreksprotocol en het stapsgewijs volgsysteem. SamenStarten wordt binnen de JGZ toegepast tijdens de contactmomenten tot vier jaar.

De psychosociale ontwikkeling van kinderen wordt vanaf de geboorte gevormd via transactionele processen tussen het kind en zijn omgeving. Aandacht voor hechting is van belang voor een gezonde ontwikkeling. SamenStarten-professionals kunnen een veilige hechting bevorderen door aandacht te besteden aan de brede opvoedsituatie en de empowerment van de ouders.

SamenStarten

Binnen SamenStarten gaan de JGZ-professionals op gestructureerde wijze in gesprek met de ouders over de ontwikkeling van het kind in zijn omgeving. Het stapsgewijs volgsysteem is kenmerkend voor SamenStarten. Wanneer het kind 8 weken oud is, staan de ouders en professional uitgebreid stil bij de brede opvoedsituatie van het gezin. Eventuele zorgen worden geïnventariseerd door het bespreken van de vijf domeinen, die relevant zijn voor de psychosociale ontwikkeling van het kind: 

  1. competentie van de ouders
  2. rol van de partner
  3. sociaal netwerk
  4. gebeurtenissen en omstandigheden (mogelijke obstakels)
  5. welbevinden van het kind

De vervolgcontacten met het gezin krijgen vorm afhankelijk van de individuele situatie, waarbij aandacht is voor wat in het vorige gesprek besproken is en wat voor de ontwikkeling van het kind relevant is. De gezinnen ontvangen zorg op maat en indien nodig kan extra ondersteuning snel ingezet worden. Het bewust opbouwen van een vertrouwensband tussen de professionals en de ouders is een belangrijk onderdeel van SamenStarten.

Samenwerking met partners in het brede jeugddomein

De kracht van de JGZ ligt in de lokale samenwerking met de partners. SamenStarten versterkt deze samenwerking en gaat daarbij uit van het zo-zo-zo-zo principe. Goede ondersteuning dient zo snel, zo licht, zo kort en zo dichtbij mogelijk te gebeuren. Om dit mogelijk te maken is optimale samenwerking met de ketenpartners van belang. Binnen SamenStarten is daarom gerichte aandacht voor het versterken van de samenwerking binnen de zorgketen. De organisaties en andere betrokkenen in het lokale sociale domein jeugd worden actief in beeld gebracht en als partners verbonden. De SamenStarten App biedt de JGZ-professional en de ouder een overzicht van de verwijsmogelijkheden.

Lees meer over de SamenStarten App

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
SamenStarten

Nic├┤lle Verstraeten

Telefoon: 06 - 53 97 56 39

E-mail: samenstarten@ncj.nl