Scholing

Scholing

In het kader van het DMOP vinden diverse scholingsactiviteiten plaats. Enerzijds is er de scholing voor JGZ medewerkers, anderzijds de scholing van begeleiders van de individuele videotrajecten, de zogenaamde VIB/DMOPers.

Het verdient aanbeveling dat de professional die deelneemt aan de implementatietraining beschikt over de volgende vaardigheden:

 • basiscommunicatie / dialooggericht handelen
 • motivational interviewing/ oplossingsgericht werken

De scholing van de JGZ-medewerkers begint met de basisscholing. Deze omvat naast groepstraining een individueel traject. Na afronding van de basistraining ontwikkelt de JGZ professional zich (jaarlijks) door in groepsverband.

Naast de basisscholing in het DMOP kunnen via het NCJ aanvullende scholingen worden ingezet, die niet alleen de uitvoering van het DMOP versterken maar ook de praktijk van de JGZ in het algemeen.

De scholing van de VIB/DMOPers volgt een vergelijkbaar traject als dat van de JGZ medewerkers. Om goed te kunnen begeleiden is deze scholing echter een stuk uitgebreider, zowel wat kennis als wat vaardigheden betreft.


Basisscholing

Om volgens het protocol te kunnen werken volgen JGZ-medewerkers een training. De training bestaat uit het bestuderen van het trainingsmateriaal, het maken van opdrachten, een groepsintroductie en een individueel deel. De training verloopt in de volgende stappen:

 1. Optioneel per organisatie: Instructie opnameapparatuur
 2. Optioneel per organisatie: Nulmeting
 3. Bestuderen trainingsmateriaal + maken opdrachten
 4. Groepsintroductie
 5. Individuele video-training

Na de basistraining werkt de professional in een ‘supervisiekring’ samen met collega’s door aan de persoonlijke ontwikkeling (zie ‘aanvullend’).


Kwaliteitsbewaking DMOP uitvoering op termijn

Na de basisscholing begint de kwaliteitsbewaking van de DMOP uitvoering op langere termijn. Een eenmaal bereikt basisniveau kan zich doorontwikkelen, bestendigen, of terug bewegen naar een eerder niveau, de manier waarop de medewerker eerder gewend was te werken. Om de betrokken professionals de kans te geven hun niveau te behouden of te verbeteren wordt gebruik gemaakt van een landelijk borgingsprogramma. Dit programma is ontstaan op basis van de specifieke praktijkervaringen rond het DMOP in combinatie met de bredere borgingservaring van AIT. Het ontwikkelde systeem werkt met de opleiderskring VIB/DMOP, Regionale Werk Ontwikkelings Kringen (voor de trainers) en Interne Werk Ontwikkelings Kringen(voor de JGZ medewerkers).

De kwaliteitsbewaking vindt plaats via evaluatie van video-opnames van consulten. De kwaliteitsbewaking betreft zowel de trainers (VIB/DMOPers) als de JGZ-medewerkers.
De VIB/DMOPers (trainers) ontwikkelen zich door in het middels videomateriaal begeleiden van JGZ medewerkers vanuit regionale WOKs.
In interne WOKs ontwikkelen JGZ medewerkers zich door in ondersteunen van ouders middels het DMOP.
Kruisbestuiving, van Klankbordgroep NCJ en opleiderskring via RWOK naar IWOK en van IWOK terug naar opleiderskring en klankbordgroep NCJ, garandeert een zinvolle borging en doorontwikkeling van de methodiek op langere termijn.

Nadere informatie over de kwaliteitsbewaking vindt u op het besloten deel van deze website.

Aanvullend

Kennis en vaardigheden op het gebied van psychosociale ontwikkeling en omgaan met ouders en gezinssituaties worden vanuit de basisopleiding van JGZ medewerkers in beperkte mate bevorderd. Veel JGZ medewerkers voelen vanuit hun praktijk behoefte zich meer op deze gebieden te bekwamen. Naast de training in het werken volgens het DMOP is daarom een aantal (na)scholingen beschikbaar voor ontwikkeling en verdieping op bepaalde aan het DMOP gerelateerde onderwerpen.

Psychosociale ontwikkeling
De scholing duurt een dag (evt. twee opgesplitste dagdelen). Aan de hand van discussie, opdrachten, oefeningen en beeldmateriaal krijgen deelnemers grip op het verloop van de psychosociale ontwikkeling, en de factoren en processen die daarbij een rol spelen.

Kernbegrippen: bio-ecologisch model; ouder/kind relatie; bio-sociale-
gedrags verschuivingen; transactie; ‘ontwikkelingstaken’; transitieperiodes; risicocumulatie risicofactoren en risicoprocessen.

Omgaan met ouders
De scholing duurt een dag of dagdeel. Aan de hand van discussie, opdrachten, oefeningen en beeldmateriaal krijgen deelnemers inzicht in de dynamiek van het contact met ouders en aanknopingspunten voor het opbouwen en onderhouden van een positieve relatie en het voeren van effectieve gesprekken.

Kernbegrippen: empowerment, bio-ecologisch model, gelijkwaardig
samenwerken, vertrouwen, positief benaderen, (omgaan met) weerstand, (omgaan met) emoties, structuur.

Omgaan met specifieke doelgroepen
De scholing duurt een dag of dagdeel. Aan de hand van discussie, opdrachten, oefeningen en beeldmateriaal krijgen deelnemers inzicht in de specifieke doelgroep (allochtone gezinnen of ouders met psychische problemen) en aanknopingspunten voor het opbouwen en onderhouden van een positieve relatie en het voeren van effectieve gesprekken met deze doelgroep.

Kernbegrippen: definitie en kenmerken specifieke doelgroep,
empowerment, bio-ecologisch model, gelijkwaardig samenwerken, vertrouwen, positief benaderen, (omgaan met) weerstand, (omgaan met) emoties, structuur.

Probleem op tafel, en wat dan?
De scholing duurt een dag. Aan de hand van discussie, opdrachten, oefeningen en beeldmateriaal krijgen deelnemers inzicht in de dynamiek in en met gezinnen met problemen en het voeren van effectieve gesprekken gericht op verandering.

Kernbegrippen: cirkel van verandering, stap voor stap, oplossingsgericht
plan van actie, doorleiden, vervolg geven, empowerment, bio-ecologisch model,samenwerken, vertrouwen, positief benaderen


Scholing van VIB/DMOPers

Organisaties die met het DMOP gaan werken zullen over het algemeen interne begeleiders willen inzetten voor de videobegeleiding. Dit is wenselijk met het oog op onder andere de ‘feeling’ voor wat in de organisatie en de praktijk van de JGZ speelt, en een stevige vertegenwoordiging van de methodiek binnen de organisatie op de langere termijn. De interne VIB/DMOPer fungeert op termijn doorgaans als ‘ambassadeur’van het DMOP naar zowel medewerkers als management toe.
Een VIB/DMOPer kan ondersteuning bieden op het gebied van kennis en vaardigheden op het gebied van het DMOP. Dit brengt met zich mee dat een VIB/DMOPer zelf gedegen kennis en vaardigheden in huis moet hebben op het gebied van:

 • Psychosociale ontwikkeling
 • De dynamiek van het bio-ecologisch model
 • De diverse DMOP-onderwerpen
 • Het DMOP als stapsgewijs volgsysteem
 • Empowerment/basiscommunicatie

Teneinde de begeleiding van de medewerkers naar behoren uit te kunnen voeren volgt de beoogde VIB/DMOPer een specifieke VIB/DMOP opleiding.
De aard en uitvoerigheid van deze opleiding hangt ten dele af van de voorafgaande opleiding/ervaring van de betrokkene. Een belangrijk onderscheid hierbij is of de betrokkene voorafgaand aan de DMOP implementatie al werkzaam was met VIB.
Alle kandidaat VIB/DMOPers volgen tenminste de (groeps)introductie VIB/DMOP die bestaat uit 6 dagdelen. Daarnaast volgen alle kandidaat VIB/DMOPers een individueel traject op basis van opnames van eigen begeleidingsgesprekken met JGZ medewerkers.

 

Deel dit met je netwerk