SamenStarten en de Zorgketen

SamenStarten en de Zorgketen

De kwaliteit van de uitvoering van SamenStarten staat of valt met de kwaliteit van de rest van de zorgketen. De ondersteuning die gezinnen behoeven kan zeer uiteen lopen. Een breed en flexibel zorgpakket in de wijk, gemeente of regio is dus van belang. Ook de mate van beschikbaarheid van dit pakket is van belang. Vanwege de snelheid waarmee jonge kinderen zich ontwikkelen is het zaak om juist voor hen snel hulp in te kunnen schakelen.

Teneinde snel en adequaat extra ondersteuning in te kunnen schakelen, wordt SamenStarten altijd ingezet in combinatie met het doelgericht en planmatig versterken van ‘de zorgketen’ op lokaal niveau.

Bij implementatie van SamenStarten hoort in ieder geval bewuste aandacht voor ‘de sociale kaart’: vormt deze, gezien de onderwerpen van de bijbehorende methodiek (DMOP), een volledig, breed en flexibel ondersteuningspakket? Hierbij kan de SamenStarten-app een handig hulpmiddel zijn. Zijn de aangeboden interventies voldoende beschikbaar? Zijn de aangeboden interventies ‘evidence based’ of wordt daar aan gewerkt? Is de informatie voldoende inzichtelijk voor de JGZ-medewerkers?

Aansluitende interventies

Verbetering van zorgwekkende opvoedingssituaties is alleen mogelijk als signalering gekoppeld is aan effectieve ondersteuning. Bij inzet van SamenStarten kan behoefte aan extra ondersteuning blijken te bestaan op elk van de domeinen en hun diverse aspecten. Het is daarom van belang dat op ieder van deze onderwerpen enige vorm van extra ondersteuning kan worden ingezet. Vanzelfsprekend dient de extra ondersteuning zo veel mogelijk evidence based te zijn.

De rol van de gemeente

Volgens artikel 5 van de Wet Publieke Gezondheid zijn Nederlandse gemeenten verplicht zorg te dragen voor het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren. Met behulp van SamenStarten kan de gemeente hieraan invulling geven.

De rol van de JGZ

SamenStarten wordt (in principe) uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in opdracht van de betreffende gemeente.
Door SamenStarten en de bijbehorende methodiek DMOP in te zetten verbindt de JGZ, door een dialooggerichte klantbenadering, vroegsignalering met effectieve en efficiënte samenwerking op lokaal niveau.
Elke gemeente maakt andere keuzes bij de inrichting van het lokaal jeugdbeleid. Binnen elke setting kan SamenStarten worden uitgevoerd.

CJG, ZAT en wijkteams

SamenStarten leent zich bij uitstek als middel om binnen een CJG laagdrempelig met ouders in gesprek te raken over de opvoedingssituatie. Het consultatiebureau (0-4), met haar grote bereik (± 95% van alle gezinnen met zuigelingen) kan (zelfs) uitstekend de ‘loket’ functie binnen het CJG of in de buurt- of wijkteams vervullen. Vanuit de brede DMOP inventarisatie kan bepaald worden welke zorg het beste bij ieder gezin past. Als extra ondersteuning nodig is kan deze eventueel binnen het CJG of door de buurt- of wijkteams worden verwezenlijkt. De DMOP gespreksonderwerpen geven een indicatie van de diverse soorten ondersteuning die beschikbaar zouden moeten zijn.

SamenStarten kan tevens een goede combinatie vormen met de inzet van een Zorg Advies Team (ZAT). De brede inventarisatie en het volgsysteem maken multiprobleem situaties sneller zichtbaar, beter inzichtelijk en bespreekbaar. Het legt een goede basis om samen met het gezin te bepalen wat het zelf kan, welke soorten ondersteuning al aan het gezin geboden worden en wat daarnaast nog nodig is. Dergelijke informatie biedt een goed uitgangspunt om binnen een ZAT structuur en samen met de ouder tot een gecoördineerd samengesteld ondersteuningspakket te komen en het verloop te monitoren.

 

Deel dit met je netwerk