Implementatie richtlijnen in de JGZ

Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ. Om ervoor te zorgen dat richtlijnen daadwerkelijk worden gebruikt zijn structurele implementatieactiviteiten noodzakelijk. Met financiële ondersteuning van ZonMw biedt het NCJ sinds 2012 diverse tools en activiteiten om structureel de invoeren en het gebruik van JGZ-richtlijn door JGZ-professionals te ondersteunen en bevorderen. 

In het landelijk implementatieplan 2016-2019 worden diverse speerpunten beschreven:

  • Organiseren van activiteiten en stimuleren van co-creatie in het netwerk implementatiefunctionarissen
  • Ontwikkelen van een implementatietoolkit voor elke JGZ-richtlijn
  • Verspreidings- en promotieactiviteiten
  • Ondersteuning bij het borgen en monitoren van gebruik van JGZ-richtlijnen
  • Ontsluiten van informatie uit JGZ-richtlijnen voor ouders en jongeren
  • Optimaliseren van de toegankelijkheid van JGZ-richtlijnen
  • Toepasbaarheid van JGZ-richtlijn optimaliseren
  • Scholing, zoals het beheer van de JGZ-academie
  • Aanvullende activiteiten

De totstandkoming van het landelijk implementatieplan 2016-2019 is gebaseerd op de behoefte van JGZ-organisaties en resultaten uit het landelijk implementatieplan 2012-2015. Deze zijn onder andere verzameld middels een eindevaluatie in 2015. 

Netwerk implementatiefunctionarissen

Voor het netwerk is een Leidraad Implementatie richtlijnen in de JGZ en een Checklist Implementatieplan richtlijnen in de JGZ ontwikkeld. Dit ondersteunt de deelnemers aan het netwerk bij het maken van een implementatieplan op maat, passend bij de eigen organisatie en de richtlijn. Tevens is een Quickscan Borging ontwikkeld. Deze quickscan is bedoelt als praktisch handvat om de borging van de richtlijnen en verbeterpunten t.a.v. de implementatie in kaart te brengen. Daarnaast stimuleert het NCJ samenwerking tussen JGZ-organisaties om te leren van andermans implementatieactiviteiten en -vraagstukken.

E-learning modules

Bij een aantal richtlijnen is een e-learningmodule inclusief toets ontwikkeld, zie JGZ academie.

Implementatietoolkit

Voor elke JGZ-richtlijn wordt een implementatietoolkit ontwikkeld, te vinden op de startpagina van elke richtlijn. Na publicatie van een nieuwe richtlijn zal de toolkit circa één tot twee maanden later beschikbaar zijn. Onderstaand overzicht geeft weer welke toolkitproducten reeds beschikbaar zijn, gevolgd door een toelichting per toolkitproduct. 

Toelichting toolkitmaterialen

PowerPoint
Te gebruiken bij scholing van JGZ-professionals. In de PowerPoint kunnen sheets toegevoegd of verwijderd worden zodat je de scholing over de richtlijn op maat kunt maken.

Factsheet
De factsheet geeft op beknopte wijze informatie over de richtlijn. Wat is het doel, wat levert de richtlijn op, de aanpak en een beschrijving van belangrijke randvoorwaarden voor uitvoering van de richtlijn. De factsheet is bedoeld voor JGZ-management of kan gebruikt worden in gesprek met bijvoorbeeld CJG managers of gemeenten.

Monitoringsvragenlijst
Het is belangrijk om het gebruik van JGZ-richtlijnen regelmatig te monitoren. Voor elke richtlijn is daarvoor een korte vragenlijst beschikbaar om uit te zetten onder professionals. De vragenlijsten zijn op te vragen bij het NCJ. 
 
Randvoorwaardelijke implicaties
Welke veranderingen en aanpassingen worden verwacht dankzij de invoering van de nieuwe JGZ-richtlijn? Bijvoorbeeld verschillen in de huidige en nieuw beschreven werkwijze, organisatorische aanpassingn en benodigde financiële middelen. 

Materiaal voor kinderen, jongeren, ouders
Waar mogelijk wordt informatiemateriaal ontwikkeld voor ouders en/of jongeren/kinderen over het thema van de richtlijn en hen te informeren over de aanbevelingen. Ook wordt op de startpagina van elke richtlijn een overzicht van handige links en/of voorlichtingsmateriaal gegeven.
 
BDS-protocol richtlijn
Een BDS protocol van een richtlijn geeft aan waar in de Basisdataset JGZ (BDS) voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) de handelingsaanbevelingen geregistreerd moeten worden. Deze BDS protocollen kunnen gebruikt worden om een registratieprotocol op maat voor de JGZ-organisatie te kunnen maken. De BDS protocollen worden gepubliceerd op de website van het NCJ bij het onderdeel JGZ en ICT en op de startpagina van elke JGZ-richtlijn.

 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Bronwynn Sterkenburg

Telefoon: 06 - 53 97 52 68

E-mail: bsterkenburg@ncj.nl