Startpagina richtlijn: Pesten (2014)

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen soms of regelmatig gepest wordt en dat ouders en leerkrachten vaak niet op de hoogte zijn van pestproblematiek. Het hoogtepunt van het aantal pestgevallen ligt bij 9 - 14-jarigen. De JGZ kan een belangrijke rol vervullen in signalering, verwijzing en kan  bijdragen aan een structureel anti-pest beleid. Ook kinderen die zelf pesten kan de JGZ signaleren. Doel van deze JGZ-richtlijn is om JGZ-professionals handvatten te geven voor voorlichting, preventie en vroege opsporing, symptomen en signalering, ondersteuning en behandeling, en verwijzing en nazorg bij pesten.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Definitie en aspecten van pesten
  2. Gevolgen van pesten
  3. Risicofactoren voor pesten
  4. Signalering van pesten
  5. Pesten bij 0- tot 4-jarigen
  6. Effectiviteit van school- en klasprogramma’s ter preventie van pesten
  7. Effectiviteit van programma’s voor individuele hulp aan gepesten en pesters
  8. Taken in de jeugdgezondheidszorg: preventie, signalering en aanpak van pesten

JGZ-richtlijn pesten kaart

JGZ-richtlijn pesten samenvatting

Meer informatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat scholen een structurele anti-pestaanpak hebben. Het NJi heeft van OCW de opdracht gekregen anti-pest interventies te beoordelen en heeft daartoe een commissie met experts samengesteld. De resultaten staan in de rapportage: Beoordeling anti-pestprogramma’s.

Training voor professionals

 

Informatie voor ouders

Folder voor ouders waar in staat wat ouders kunnen doen om pesten tegen te gaan. De folder is zowel voor ouders van kinderen die gepest worden, als voor ouders van kinderen die zelf pesten of meeloper zijn.

De tekst uit de folder is ook te gebruiken in informatieboekjes voor ouders over meerdere onderwerpen. 

Veelgestelde vragen

Cyberpesten komt voort uit dezelfde groep of klas, pesten in de klas wordt digitaal voortgezet. Lastig is wel dat het buiten het zicht van de docent plaatsvindt. Echter alleen cyberpesten komt eigenlijk niet voor. Daarom kun je bij cyberpesten de gebruikelijke schoolinterventies toepassen.

Ga in gesprek met ouders en school samen. Als dit niet helpt kun je ouders adviseren de inspectie onderwijs in te schakelen. Zie ook de adviezen in de richtlijn.  

Er is (mei 2014) een pestwet in de maak waardoor scholen verplicht worden iets aan pesten te doen. Er is door het NCJ, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)een overzicht met interventies op gebied van pesten die zijn beoordeeld door de erkenningscommissie interventies.

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie Januari 2014, 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland

Publicatiedatum: Maart 2014

Richtlijnontwikkelaar: TNO en CBO

Auteurs: Minne Fekkes (TNO), Helma B.M. van Gameren-Oosterom (TNO), Kitty Rosenbrand (CBO), Hans J.A. de Beer (CBO), Mascha Kamphuis (TNO

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw