Startpagina richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011).

Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele  mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen.

Er is een scala aan signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Ook zijn er diverse risicofactoren waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat die de kans dat kindermishandeling ontstaat, vergroten. Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt van deze signalen en risicofactoren en weet hoe je moet handelen wanneer die bij jeugdigen en hun ouders voorkomen. Ook moet je kennis hebben van factoren die juist beschermend kunnen werken. Dit betekent dat je als JGZ-professional open moeten staan voor signalen, risico- en beschermende factoren en deze actief moeten onderzoeken en uitvragen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast wordt in deze richtlijn het signaleren en handelen bij specifieke thema’s rond kindermishandeling besproken, namelijk kindermishandeling rond de geboorte (prenataal en Abusive Head Trauma), psychische en psychiatrische problematiek bij ouders, verwaarlozing, kindermishandeling gepleegd door derden en vrouwelijke genitale verminking (VGV). 

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

 1. Inleiding 
 2. Risicofactoren, beschermende factoren en signalen
 3. Als je je zorgen maakt
 4. Samenwerken met het professionele netwerk
 5. Samenwerken met gezinnen
 6. Registratie
 7. Voor de geboorte
 8. Abusive Head Trauma (Shaken Baby Syndroom)
 9. Psychische en psychiatrische problematiek bij ouders
 10. Verwaarlozing
 11. No show
 12. Kindermishandeling en misbruik door derden
 13. Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

JGZ-richtlijn kindermishandeling Overzichtskaart met stroomdiagram

Meer informatie

Relevante websites

Landelijk expertise centrum kindermishandeling (LECK): kan 24/7 gebeld worden voor forensisch medische en kindergeneeskundig advies bij een vermoeden van kindermishandeling.

Overheid: www.overheid.nl/VWS:
Kindermishandeling 
Kindermishandeling melden 
Wet op de Jeugdzorg 

Algemeen
www.bureaujeugdzorg.info
www.nji.nl/jeugdzorg
www.kindermishandeling.nl 
www.kinderbescherming.nl 
www.defenceforchildren.nl 
www.kinderhulp.nl
www.movisie/huiselijk geweld

Seksueel Misbruik
www.huiselijkgeweld.nl (MIN VWS) Informatiewijzer seksueel misbruik van jongens en mannen
Seksuele intimidatie in de sport - Informatie voor trainers (NOC*NSF)

Kinderporno
info@childrescue.nl Melding van vermissing van minderjarigen, van kinderporno, kindermishandeling, pedofilie en seksueel misbruik

Vrouwelijke genitale verminking
www.Pharos.nl meisjesbesnijdenis

Informatie voor ouders

Websites Over en voor meisjes die door jongens gedwongen worden tot prostitutie
www.bewareofloverboys.nl
www.stade-dienstverlening.nl Zoekwoord: pretty woman

Borgen & Monitoren

Colofon

Autorisatie
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland

Publicatiedatum: april 2016

Richtlijnontwikkelaar: TNO i.s.m. NJi en werkgroepleden

Auteurs: Remy Vink, Marianne de Wolff, Annelies Broerse, Nen Heerdink, Bregje van Sleuwen, Mascha Kamphuis (TNO)

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw (projectnummer: 7 3200.0402)