Richtlijn: Extremiteiten (2019)

Verantwoording

Wetenschappelijke bewijsvoering

In samenspraak met de werkgroep is bepaald welke onderwerpen evidence based dan wel practice based beschreven zouden moeten worden. Belangrijke criteria voor de keuze voor een evidence based beschrijving waren: variatie in zorg en beschikbare kennis.

Voor de onderwerpen die evidence based beschreven zijn is gestart met een systematisch literatuuronderzoek (zie tabel 5). De zoektermen zijn in overleg met de werkgroepleden bepaald. Gevonden artikelen werden beoordeeld op relevantie. Relevante artikelen werden vervolgens gewaardeerd aan de hand van drie aspecten, namelijk methodologische kwaliteit, toepasbaarheid in de praktijk en toepasbaarheid binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Voor het beoordelen van de methodologische kwaliteit werd gebruik gemaakt van de EBRO-systematiek (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling), ontwikkeld door het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO.

De richtlijntekst is zoveel mogelijk gebaseerd op bewijs uit de literatuur, maar dat bleek vaak niet mogelijk, meestal omdat er geen literatuur voorhanden was van voldoende kwaliteit. Daar waar het niet mogelijk was om uit te gaan van eigen, door de projectgroep uitgevoerd, systematisch literatuuronderzoek werd gebruik gemaakt van richtlijnen, protocollen en verslagen van nationale en internationale gezondheidsorganisaties, beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast werd gebruik gemaakt van zogenaamde ‘grijze literatuur’, zoals rapporten van overheden en kennisinstituten, doctoraalscripties, populairwetenschappelijk werk en handboeken. Pas als ook dat niet mogelijk was is gezocht naar consensus binnen de werkgroep van de richtlijn.

Voor de onderwerpen die practice based beschreven zijn is gebruik gemaakt van enkele nationale en internationale handboeken en richtlijnen, aangevuld met de expert opinion van de werkgroep leden.

Aanbevelingen in deze richtlijn zijn kortom daar waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, aangevuld met kennis, ervaring en mening van de werkgroep leden. Voor het formuleren van aanbevelingen zijn daarnaast andere aspecten meegewogen, zoals: voorkeuren van jongeren en ouders, kosten, beschikbaarheid, randvoorwaarden of organisatorische aspecten.

Zoekstrategie

Voor het zoeken van literatuur werden de databases Pubmed, Cochrane en PsycInfo geraadpleegd. Er is gezocht naar reviews in het Nederlands en Engels, alleen de jaren vanaf 2000 zijn geselecteerd. De in Pubmed gehanteerde zoekstrategieën en de bijbehorende resultaten worden hieronder weergegeven. Er is aanvullende gezocht in de velden titel/abstract omdat de meest recente records nog geen Mesh termen hebben.

Tabel 5. De gehanteerde zoekstrategieën en de bijbehorende resultaten.

Onderwerp Gehanteerde zoekstrategie Aantal reviews
Algemene aandoeningen Search: (((mass screening[Ti/Ab] OR diagnostic test[Ti/Ab] OR sensitivity[Ti/Ab] OR history[Ti/Ab] OR predictive value of test[Ti/Ab] OR diagnosis[Ti/Ab] OR prognostic value[Ti/Ab] OR "mass screening"[MeSH Terms] OR "diagnostic tests, routine"[MeSH Terms] OR "sensitivity and specificity"[MeSH Terms] OR "predictive value of tests"[MeSH Terms] OR "diagnosis"[MeSH Terms]) AND  (joint instability[MeSH Terms]OR ehlers-danlos syndrome[MeSH Terms] OR hypermobility[Ti/Ab] OR generalized joint hypermobility[Ti/Ab]OR hypermobilities[Ti/Ab]OR joint hypermobility[Ti/Ab] OR generalised joint hypermobility[Ti/Ab]OR hypermobility syndrome[Ti/Ab]OR hypermobility joint syndrome[Ti/Ab]OR hypermobile[Ti/Ab]OR hyperlaxity OR hyperlax[Ti/Ab] OR joint laxity[Ti/Ab] OR ligamentous laxity[Ti/Ab] OR ligament laxity[Ti/Ab]OR ehlers-danlos syndrome[Ti/Ab] OR knee hypermobility[Ti/Ab] OR beighton score[Ti/Ab] OR beighton scale[Ti/Ab] OR toe walking [Ti/Ab] OR toe walk [Ti/Ab] OR toe walker [Ti/Ab] OR toewalkers [Ti/Ab] OR intoeing [Ti/Ab] OR in-toeing [Ti/Ab]) AND  (child, preschool[MeSH Terms] OR adolescent[MeSH Terms] OR infant[MeSH Terms] OR infant, newborn[MeSH Terms] OR child*[Ti/Ab] OR infant[Ti/Ab] OR adolescent[Ti/Ab] OR newborn [Ti/Ab]))) 207
Standsafwijkingen Search: (((mass screening[Ti/Ab] OR diagnostic test[Ti/Ab] OR sensitivity[Ti/Ab] OR history[Ti/Ab] OR predictive value of test[Ti/Ab] OR diagnosis[Ti/Ab] OR prognostic value[Ti/Ab] OR "mass screening"[MeSH Terms] OR "diagnostic tests, routine"[MeSH Terms] OR "sensitivity and specificity"[MeSH Terms] OR "predictive value of tests"[MeSH Terms] OR "diagnosis"[MeSH Terms]) AND  ("metatarsus adductus"[Ti/Ab] OR "metatarsus varus"[Ti/Ab] OR "metatarsal deformity"[Ti/Ab] OR "Deformities Metatarsal"[Ti/Ab] OR "Deformity Metatarsal"[Ti/Ab] OR "Metatarsal Deformities"[Ti/Ab] OR "Metatarsal varus"[Ti/Ab] OR "hallux valgus"[Ti/Ab] OR "metatarsus varus"[Ti/Ab] OR "Curly toes"[Ti/Ab] OR "Hammer toe"[Ti/Ab] OR "hammer toe syndrome"[Ti/Ab] OR "claw toe"[Ti/Ab] OR "crossover toe"[Ti/Ab] OR "pes planus"[Ti/Ab] OR "pes planovalga"[Ti/Ab] OR flatfoot[MeSH Terms] OR flatfeet[Ti/Ab] OR "flat foot"[Ti/Ab] OR "flat feet"[Ti/Ab] OR "pes planovalgus"[Ti/Ab] OR "convex pes valgus"[Ti/Ab] OR "genu valga"[MeSH Terms] OR "genu valgum"[MeSH Terms]OR "genu valgum"[Ti/Ab] OR "genu valga"[Ti/Ab] OR "knock knee"[Ti/Ab] OR "knock knees"[Ti/Ab] OR "bow-legs [Ti/Ab]OR bowlegs"[Ti/Ab] OR "bowed legs"[Ti/Ab] OR camptodactyly[Ti/Ab] OR "trigger finger"[MeSH Terms] OR "stenosing tenovagnitis"[MeSH Terms] OR "trigger thumb"[MeSH Terms] OR "trigger finger"[Ti/Ab] OR "trigger thumb"[Ti/Ab] OR "snapping finger"[Ti/Ab] OR "trigger digit"[Ti/Ab] OR "leg length discrepancies"[Ti/Ab] OR "leg length inqualities" OR "limb length discrepancies"[Ti/Ab] OR "limb length discrepancy"[Ti/Ab] OR "leg length inequality"[MeSH Terms] OR "leg length discrepancy"[MeSH Terms]) AND  (child, preschool[MeSH Terms] OR adolescent[MeSH Terms] OR infant[MeSH Terms] OR infant, newborn[MeSH Terms] OR child*[Ti/Ab] OR infant[Ti/Ab] OR adolescent[Ti/Ab] OR newborn [Ti/Ab]))) 123
Pijnklachten Search: (((mass screening[Ti/Ab] OR diagnostic test[Ti/Ab] OR sensitivity[Ti/Ab] OR history[Ti/Ab] OR predictive value of test[Ti/Ab] OR diagnosis[Ti/Ab] OR prognostic value[Ti/Ab] OR "mass screening"[MeSH Terms]) OR "diagnostic tests, routine"[MeSH Terms] OR "sensitivity and specificity"[MeSH Terms] OR "predictive value of tests"[MeSH Terms] OR "diagnosis"[MeSH Terms] AND (camptodactyly[Ti/Ab] OR "Osgood-Schlatter disease"[Ti/Ab] OR "Osgood Schlatter disease"[Ti/Ab] OR "tibial tubercle apophysitis"[Ti/Ab] OR "Osgood-schlateer"[Ti/Ab] OR [Ti/Ab] OR "Texting thumb"[Ti/Ab] OR "app thumb"[Ti/Ab] OR "calcaneal apophysitis"[Ti/Ab] OR "heel pain"[Ti/Ab] OR "severs disease"[Ti/Ab] OR text [Ti/Ab] OR texter[Ti/Ab] OR texters[Ti/Ab] OR texting[Ti/Ab] OR mobile [Ti/Ab] OR phone [Ti/Ab] OR gaming [Ti/Ab] OR smartphone[Ti/Ab] OR phones[Ti/Ab] OR touchscreen [Ti/Ab] OR overuse [Ti/Ab] OR sms [Ti/Ab] OR typing[Ti/Ab] OR thumb[Ti/Ab] or Thumbs[Ti/Ab] OR finger[Ti/Ab] or fingers[Ti/Ab] OR camptodactyly[Ti/Ab] OR "Osgood-Schlatter disease"[Ti/Ab] OR "Osgood Schlatter disease"[Ti/Ab] OR "tibial tubercle apophysitis"[Ti/Ab] OR "Osgood-schlateer"[Ti/Ab] OR [Ti/Ab] OR "Texting thumb"[Ti/Ab] OR "app thumb"[Ti/Ab] OR "calcaneal apophysitis"[Ti/Ab] OR "heel pain"[Ti/Ab] OR "severs disease"[Ti/Ab]) AND  (child, preschool[MeSH Terms] OR adolescent[MeSH Terms] OR infant[MeSH Terms] OR infant, newborn[MeSH Terms] OR child*[Ti/Ab] OR infant[Ti/Ab] OR adolescent[Ti/Ab] OR newborn [Ti/Ab]))) 58

Bij alle onderwerpen is er een aanvullende search gedaan met de zoektermen:

ethnic groups[MeSH Terms] OR cultural diversity[MeSH Terms] OR emigrants[MeSH Terms] AND immigrants[MeSH Terms] OR "ethnic groups"[Ti/Ab] OR "cultural diversity"[Ti/Ab] OR emigrant[Ti/Ab] OR immigrant[Ti/Ab] OR diversity[Ti/Ab] OR "ethnic difference"[Ti/Ab]  

Daar zijn geen extra referenties uitgekomen.

Overwegingen

De overwegingen van de werkgroep zijn per onderwerp opgenomen in de voorgaande thema’s.

Kennislacunes

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat op de volgende onderwerpen sprake is van kennislacunes:

  • Diverse uitgangsvragen zijn practice based beantwoord, omdat wetenschappelijke kennis en onderbouwing op diverse onderwerpen ontbreekt.
  • Er is onvoldoende literatuur en kennis om aanbevelingen te doen over de overbelaste duim (als gevolg van SMS, WhatsApp of andere media).

Knelpuntenanalyse (als pdf op te vragen bij NCJ)

Belangenverstrengeling

Alle deelnemers aan de projectgroep en werkgroep hebben een belangenverklaring ingevuld. Er zijn geen mogelijke belangenverstrengelingen gemeld.


Pagina als PDF