Richtlijn: Depressie (2016)

6. Samenwerken en ketenafspraken

Met de transitie en de bijbehorende veranderingen in de zorg voor de jeugdigen verschuift ook (deels) de rol van de JGZ-professional. Als ketenpartner van de jeugdhulpverlening binnen een gemeente is de JGZ-professional medeverantwoordelijk voor de toeleiding naar 1e en 2e lijns hulpverlening voor jeugdigen met depressieve klachten. De Jeugdwet noemt naast sociale wijkteams als verwijzers de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts. Om miscommunicatie en onduidelijkheid te voorkómen dienen er goede samenwerkingsafspraken gemaakt te worden over de taakverdeling. De JGZ-professional heeft als taak te signaleren, het beloop te volgen en bij zorgen toe te leiden naar zorg en indien nodig te verwijzen. Voor het houden van overzicht en om het beloop te monitoren is een goed onderling contact tussen de ketenpartners essentieel. Daarbij is het eveneens van belang af te spreken wie de casemanager is. Dit kan bijvoorbeeld de JGZ-professional zijn.

De ontwikkelingen rondom de transitie zijn nog niet uitgekristalliseerd (2016). Elke gemeente maakt haar eigen afwegingen in de organisatie van sociale wijkteams en de keuze van zorgaanbieders en hulpverlening, binnen de kaders van de Jeugdwet. Het is de taak van de JGZ-professional om deze ontwikkelingen goed te volgen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheden binnen zijn of haar gebied.

Aanbevelingen

  • De JGZ-professional dient kennis te hebben van de sociale kaart om de juiste informatie/voorlichting aan ouders en jeugdigen te geven.
  • De JGZ-professional dient kennis te hebben van de verschillende begeleidings- en behandelmogelijkheden bij depressieve klachten om de juiste informatie/voorlichting aan ouders en jeugdigen te geven.
  • De JGZ-professional dient de huisarts te informeren bij toeleiding of verwijzing naar andere zorg.
  • De JGZ-professional dient bij te dragen aan de samenwerking en afstemming binnen het netwerk van hulpverleners rondom jeugdigen en school door overdracht van informatie. Met inachtneming van de privacy regels.
  • De JGZ-professional en de JGZ-organisatie dienen afspraken te maken in de keten over haar rol in het diagnostisch- en verwijstraject.
  • De JGZ-professional dient afspraken te maken met ketenpartners over wie de casemanager is. 

Uitgangsvragen bij dit hoofdstuk

  • Welke rol heeft de JGZ in samenwerking met de diverse ketenpartners rond signalering, diagnosticeren, verwijzing, behandeling, nazorg van jeugdigen met depressieve klachten en hun ouders?
  • Welke informatie betreffende jeugdigen met mogelijke depressieve klachten mag/kan worden uitgewisseld en onder welke voorwaarden tussen de JGZ, huisarts, school, gemeente of andere ketenpartners in een vroeg stadium?
  • Welke informatie/voorlichting dient door de JGZ-professionals aan ouders (en kind) te worden gegeven tav de verschillende opties voor begeleiding / behandeling van jeugdigen met depressieve klachten?

Lees hier verder voor de onderbouwing van dit hoofdstuk.


Pagina als PDF