Richtlijn: Depressie (2016)

5. Interventies

De interventies die de JGZ inzet bij depressieve klachten zijn vooral ter preventie van het ontwikkelen van een depressieve stoornis. Met voorlichting en advies neemt de JGZ-professional zorg weg, draagt bij aan het versterken van de eigen kracht en kan onnodige medicalisering tegengaan.

Minimale interventies voor depressieve klachten en symptomen zijn gericht op het aanbieden van informatie, voorlichting, advies en ondersteuning. Afhankelijk van de ernst van de depressieve klachten en symptomen zet de JGZ-professional de interventies in of verwijst ernaar. Het is belangrijk dat de JGZ-professional de sociale kaart kent. Intensieve behandelvormen (waaronder cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, gezinstherapie en psychodynamische therapie) worden uitgevoerd door de Jeugd-GGZ.

De interventies richten zich op de kinderen en jongeren met depressieve klachten, maar ook op hun ouders of verzorgers.

Aanbevelingen

  • De JGZ-professional dient psycho-educatie te geven en ondersteuning aan jeugdigen met depressieve klachten en hun ouders. Bijvoorbeeld door informatie te geven van of te verwijzen naar websites: www.kenniscentrum-kjp.nl of www.gripopjedip.nl.
  • De JGZ-professional dient indien gewenst en beschikbaar Triple-P aan te bieden om (de kans op) depressieve klachten bij jeugdigen (en ouders) te verminderen.
  • De JGZ-professional dient een verwijzing naar KOPP-interventies voor jeugdigen van ouders met psychische problemen te overwegen.
  • De JGZ-professional dient kennis te hebben van (de inhoud, kosten, voorwaarden voor deelname en hoe te verwijzen naar) het actuele preventieve interventie-aanbod in de regio. Raadpleeg daarvoor de NJi-databank en de interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Deze kennis wordt ingezet om de jeugdige en ouder te informeren en (eventueel) te (motiveren voor) verwijzen.
  • De JGZ-professional dient bij schoolverzuim, ter voorkoming van schooluitval gebruik te maken van een gestructureerde aanpak (zoals bij M@ZL).
  • De JGZ-professional dient het beloop van de depressieve klachten te monitoren en alert te blijven op recidieven.

Uitgangsvragen bij dit hoofdstuk

  • Zijn er effectieve minimale interventies (bijvoorbeeld: informatie, voorlichting, begeleiding, advies, ondersteuning) gericht op ouders van een kind of jongere (0-19 jaar) met depressieve klachten?
  • Wat zijn effectieve interventies om verergering van depressieve klachten bij kinderen en jongeren te voorkomen? Het gaat om interventies zowel op individueel niveau als op groepsniveau.
  • Hoe kan de JGZ schoolverzuim bij kinderen en jongeren (4-19 jaar) met mogelijk depressieve klachten beperken en re-integratie naar school bevorderen in samenwerking met alle betrokkenen (ouders, school, zorgverleners)?
  • Hoe kan de JGZ ouders betrekken bij de zorg voor kinderen en jongeren (0-19 jaar) met depressieve klachten en hoe kan de JGZ met de ouders samenwerken?

Lees hier verder voor de onderbouwing van dit hoofdstuk.


Pagina als PDF