Richtlijn: ADHD (2015)

Stap 3: Signalering – ADHD-specifiek instrument

Als een vermoeden bevestigd wordt – nogmaals, de SDQ signaleert breed psychosociale problematiek – dan kan er verder gezocht worden met een specifieker screeningsinstrument. Vanaf 4 jaar wordt aanbevolen hiervoor gebruik te maken van de ADHD-vragenlijst (AVL). Voor de leeftijd van 4 jaar is geen specifiek ADHD instrument beschikbaar. De AVL is ontwikkeld om de (gedrags)symptomen van ADHD te kunnen bepalen bij jeugdigen van 4 - 18 jaar. De AVL bevat 18 vragen over drie schalen:

  1. aandachtstekort;
  2. hyperactiviteit;
  3. impulsiviteit.

De AVL is een korte vragenlijst, die binnen 10 minuten kan worden afgenomen, zowel op papier als geautomatiseerd via internet. De AVL is niet vrij verkrijgbaar, de vragenlijst en sleutel kunnen tegen betaling worden aangeschaft.

In de praktijktest zijn positieve ervaringen opgedaan met de AVL. Om de AVL af te kunnen nemen en beoordelen is een training vereist.

Professionele weging

Voor alle instrumenten in stap 3 geldt dat de uitslagen gewogen moeten worden door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Daartoe is, afhankelijk van het instrument, nodig: scholing, training en ervaring van deze professionals. Bij het afnemen van vragenlijsten/instrumenten op jonge leeftijd is de weging van het gedrag zeer belangrijk. Hoe verhoudt het gedrag zich tot de ontwikkelingsfase en de leeftijd van het kind en/of is er een medische verklaring voor het gesignaleerde gedrag?

Dus, zeker op jonge leeftijd, een instrument moet alleen ingezet worden in combinatie met een persoonlijk contact, en/of op indicatie naar aanleiding van vragen of zorgen van ouders en de omgeving van het kind.

Voor stap 2 en 3 geldt ook dat uiteindelijk de klinische blik beslist, waarbij systematisch navragen en in kaart brengen met vragenlijsten wel een duidelijke meerwaarde heeft.

Tenslotte dient er aandacht te zijn voor testuitslagen die niet wijzen in de richting van ADHD. Indien de ouders zorgen hebben om het gedrag van het kind, dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van andere problematiek, of dat de JGZ-professional zich dient te richten op geruststellen van de ouders.


Pagina als PDF