Richtlijn: ADHD (2015)

Stappen van signalering tot diagnose

Uitgangsvragen

De volgende uitgangsvragen worden in dit thema beantwoord:

Wat is nodig voor betrouwbare signalering en screening van ADHD-problematiek bij jeugdigen?

▪      Wat is de algemene klinische context?

▪      Welke signalerings- en screeningsinstrumenten worden in Nederland gebruikt?

▪      Wat is de kwaliteit van deze instrumenten?

Om de uitgangsvraag in zijn geheel te kunnen beantwoorden, is het ook van belang om, naast de instrumenten, andere elementen mee te nemen. De werkgroep heeft ervoor gekozen om ook antwoord te geven op:

▪       Wat zijn de signalen van ouders en professionals (anamnese, omgevingsfactoren, prodromen enz.)?

▪       Wat is de praktische bruikbaarheid van deze 'andere elementen'?

Stappen in het proces van signaleren tot diagnosticeren

We onderscheiden 4 stappen in dit proces:

Stap 1: Voorfase

Stap 2: Signalering met gebruik making van generieke instrumenten

Stap 3: Signalering met gebruik making van op ADHD gerichte instrumenten

Stap 4: Diagnostiek

Hoewel Diagnostiek niet tot de taak van de JGZ wordt gerekend, komt deze stap hier wel aan bod. Enerzijds omdat kennis hierover ook voor de JGZ-professionals van belang is, zodat zij beter de eerste 3 stappen uit kunnen voeren. Anderzijds omdat deze onderbouwing ook door de NHG is gebruikt om de huisartsen standaard ADHD bij kinderen op te baseren.


Pagina als PDF