Armoede en gezondheid van kinderen

25 juni 2015

Beschrijving

Armoede en gezondheid van kinderen tracht de gezondheidsbedreiging van kinderen ten gevolge van armoede tegen te gaan. De interventie richt zich op kinderen uit de groepen 2 en 7 van het basisonderwijs en bestaat uit een aantal stappen, namelijk een periodiek gezondheidsonderzoek, een vervolgcontact met het A-team en tot slot het al dan niet verstrekken van een vergoeding.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van deprivaties die samenhangen met de gezondheid van kinderen. Deprivatie is een begrip uit de literatuur over armoede. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om financiële redenen bepaalde zaken niet heeft of activiteiten niet kan doen. Deze interventie beoogt het beschikbaar komen van extra geoormerkte financiële middelen ten gunste van determinanten van gezondheid van het gedepriveerde kind.

Doelgroep

De interventie is gericht op kinderen in de voorschoolse leeftijd en in de basisschoolleeftijd bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin en waarvan de determinanten beïnvloed kunnen worden met een financiële verstrekking.

Aanpak

De interventie bestaat uit vier samenhangende stappen. De eerste stap is de signalering tijdens de reguliere contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg. Er wordt nagegaan of geldgebrek in het gezin een mogelijke barrière is voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Wanneer dit het geval is en de ouders staan open voor verdere interventies, vindt een vervolgcontact plaats over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin (2e stap). De derde stap betreft de toeleiding naar de gemeentelijke dienst Sociale Zaken. Deze stelt op grond van een adviesbrief van de Jeugdgezondheidszorg geoormerkte financiële middelen ter beschikking. Tot slot heeft de Jeugdgezondheidszorg een nazorgcontact met de ouders (4e stap). De aanpak is onderdeel van het geheel van zorg van de Jeugdgezondheidszorg en de gemeente. In de Jeugdgezondheidszorg wordt de interventie toegepast binnen de risicogroep-benadering en de gemeente bekijkt de totale financiële situatie van het gezin. Indien er sprake is van achterliggende problematiek leidt de Jeugdgezondheidszorg het gezin toe naar hulpverlenende instellingen. De gemeentelijke dienst Sociale zaken adviseert het gezin over inkomensondersteunende voorzieningen en maatregelen. De interventie sluit goed aan bij de transitie Jeugdzorg omdat ontschotting van zorgstructuren op gemeentelijk niveau wordt bereikt.

Erkenning

Goed onderbouwd

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de Databank Effectieve Interventies van het NJi of in de I-database van het RIVM/Centrum Gezond Leven.
 
In de I-database wordt bij sommige interventies ook aangegeven waar ze gebruikt worden.

Contact

GGD West-Brabant: Carin Rots (C.Rots@ggdwestbrabant.nl)

Deel dit met je netwerk