Les(s) & More

24 september 2013

Beschrijving

De interventie Les(s) & More heeft als doel jongeren bewust te maken van en te motiveren tot een gezonde(re) leefstijl. Deze interventie is ontwikkeld voor leerlingen van het mbo niveau 1 en 2 en richt zich op kennisvergroting, bewustwording en een laagdrempelig zorgaanbod. Tijdens de les wordt een gezondheidsvragenlijst afgenomen welke door de GGD wordt verwerkt. In deze vragenlijst komen verschillende thema's aan bod en kan worden aangegeven of leerlingen hierover in gesprek willen met een verpleegkundige. Leerlingen met zelfgerapporteerde zorgvraag worden uitgenodigd voor een gecombineerd spreekuur en krijgen ondersteuning bij hun gezondheidsvragen en worden zo nodig doorverwezen naar andere zorg- of hulpverleningsprofessionals of -instanties. VGGM voert deze interventie enkel uit in haar GGD-regio, in 2014-2015 in Arnhem, Zevenaar en Elst. De interventie is kosteloos landelijk beschikbaar via de website.

Doel

De interventie is bedoeld om hoogrisicojongeren (laagopgeleide en allochtone jongeren) met gezondheidsproblemen te bereiken en laagdrempelige zorg te bieden. De interventie beoogt gezondheidsproblemen onder deze jongeren te reduceren of voorkomen.

Doelgroep

De doelgroep van Les(s) & More zijn leerlingen van het mbo niveau 1 en 2 tussen de 16 en 25 jaar.

Aanpak

Het programma Les(s) & More bestaat uit drie onderdelen: 1. Een lessenserie over gezondheid, genotsmiddelen, relaties en seksualiteit die door docenten van het ROC wordt uitgevoerd binnen het vak loopbaan en burgerschap. De GGD biedt een docententraining. De lessenserie is ontwikkeld met behulp van bestaande voorlichtingsmaterialen van Rutgers WPF en Soa Aids Nederland. 2. Vervolgens krijgen de jongeren van de verpleegkundige JGZ-Sense een gezondheidsvragenlijst aangeboden, waarop jongeren hun gezondheidsvragen, problemen en zorgbehoeften kunnen invullen. 3. Op basis van deze zelfontwikkelde vragenlijst worden jongeren uitgenodigd voor een JGZ-SOA-Sense gezondheidsspreekuur op school. Op deze spreekuren kunnen jongeren ondersteuning krijgen bij al hun gezondheidsvragen en zo nodig worden doorverwezen.

Onderzoek

Uit het onderzoek van het project Les(s) & More kwamen de onderstaande resultaten naar voren. Resultaten uit de procesevaluatie: - Leerlingen, docenten en GGD medewerkers waren erg positief over de interventie. - Lessenserie zorgde voor significante kennistoename. Score op kennistoets toegenomen van 6.9 naar 8.1. - 51% van de leerlingen geeft in de vragenlijst aan behoefte te hebben aan een gesprek met de GGD, het merendeel met betrekking tot meer dan één gezondheidsthema. De grootste zorgbehoefte was het doen van een SOA test (39%) en ondersteuning bij hun psychische gezondheid (24%). - 33% van de leerlingen heeft daadwerkelijk van het spreekuur gebruik gemaakt. Dit is 80% van de leerlingen die op de vragenlijst hadden aangegeven op gesprek te willen. - 94% van de leerlingen die gebruik hebben gemaakt van het spreekuur, zou bij een volgend probleem weer naar het spreekuur komen en ook 94% zou het spreekuur bij een vriend(in) aanraden. Uit de effectmeting van de interventie Les(s) & More kwamen geringe significante effecten naar voren. Op de volgende punten werd wel een trend of effect gevonden - Het volgen van de lessenserie alleen, lijkt onvoldoende om verandering in gedrag te bewerkstellingen. - De complete interventie Les(s) & More beschermt leerlingen mogelijk tegen een toename van risicovol seksueel gedrag. - De zorgbehoefte van de leerlingen is na Les(s) & More significant gereduceerd, vergeleken met de controlegroep. - De leerlingen die het spreekuur bezochten rapporteerden voor de interventie een slechtere psychische gezondheid dan de leerlingen die geen behoefte hadden aan een spreekuur. Na het spreekuur zijn de verschillen in psychische gezondheid tussen deze twee groepen weggevallen. - Het aantal zorgbehoeften onder de leerlingen die naar het spreekuur gaan blijkt significant te verminderen, zowel op lange als op korte termijn.

Erkenning

Goed onderbouwd

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de I-database van het RIVM/Centrum Gezond Leven.

In de I-database wordt bij sommige interventies ook aangegeven waar ze gebruikt worden.

Contact

GGD Gelderland Midden: Milou van Zanten (milou.van.zanten@vggm.nl, 088-355 5721)

Deel dit met je netwerk