De JGZ ziet het kind én zijn omgeving

De jeugdgezondheidszorg heeft een unieke positie in Nederland. Ze is toegankelijk voor iedereen. Ze heeft een onvergelijkbaar groot bereik, zeker onder jonge kinderen en hun ouders. Ze kijkt met een brede blik naar de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. En ze heeft daarbij oog voor zowel het individu als het collectief.

Nieuwe vraagstukken, betere antwoorden

De leefwereld van kinderen, jongeren en hun gezinnen verandert continu. Deelnemen aan een maatschappij die steeds complexer wordt, een ongezonde leefstijl en psychosociale problematiek vragen nieuwe en soms ook betere antwoorden van de JGZ. Vandaar dat de JGZ haar kennis en beroepspraktijk voortdurend ontwikkelt om beter in te kunnen spelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van jeugdigen en hun ouders vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Ook veranderingen in het zorglandschap doen een beroep op de vernieuwingskracht van de JGZ, bijvoorbeeld het beleid om de inzet van zwaardere, geïndiceerde vormen van zorg te verminderen. De JGZ kan daarop inspelen door haar preventieve rol goed in te vullen met voorlichting, lichte vormen van hulp en ondersteuning om de toestroom naar bijvoorbeeld de jeugdzorg te verminderen.

Het nieuwe Basispakket JGZ zorgt voor een stevige basis in de zorg voor jeugd in het nieuwe stelsel. Preventieve JGZ aan de voorkant van de keten verbetert de zorg voor jeugd.

Zicht op kwaliteit

Het profileren van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het borgen van de kwaliteit van de JGZ is een gezamenlijk opgave. JGZ-organisaties doen dit lokaal en regionaal. ActiZ Jeugd, GGD-GHOR Nederland en het NCJ zijn hierop landelijk actief. Om de JGZ te profileren en kwaliteit te borgen, moeten we kunnen laten zien wat de JGZ doet, bereikt en oplevert zowel in de zin van gezondheid en welzijn als (indirect) op financieel gebied. De basis om dit goed te kunnen doen is het hebben van gegevens en zicht hebben op de kwaliteit en de resultaten van de jeugdgezondheidszorg.

In een interactieve tekening (https://zoom.frontwise.com/view/82/Kwaliteit-van-de-zorg-in-de-JGZ) is het dynamische werkveld van de JGZ verbeeld en de spil- en brugfunctie die JGZ vervuld tussen de verschillende spelers (symbolisch als eilandjes weergegeven). Deze tekening kan worden gebruikt om op eenvoudige en snelle wijze aan stakeholders toe te lichten wat de JGZ doet. De tekening is ook een goed hulpmiddel om in de eigen organisatie het gesprek te voeren over de kwaliteit. Hoe borgen we de kwaliteit in onze organisatie, hoe verbeteren we de kwaliteit en hoe laten we dat zien?

NB: Gebruik van de tekening: via de + tekens wordt de manier van werken, de doelgroepen en de verbinding toegelicht. Klik je op de lampjes, dan verschijnen er tips uit de praktijk die direct toepasbaar zijn.

Gezondheidswinst; medisch en financieel

De JGZ levert al jaren gezondheidswinst, ondermeer door het grote bereik. Uit het onderzoek naar de preventie-activiteiten voor 0-4 jarigen blijkt dat iedere euro die jaarlijks in de JGZ wordt geïnvesteerd elf euro oplevert. Het rendement van veel opvoed- en opgroeiprogramma’s van de JGZ ligt nog aanmerkelijk hoger. Ook de medische gezondheidswinst is groot, blijkt uit verschillende onderzoeken: alle Nederlanders hebben één jaar van hun gezonde levensverwachting te danken aan de JGZ.

Informatie over trends in jeugdgezondheid

Goede zorg is niet alleen het werk van artsen en verpleegkundigen, maar ook van wetenschappers, bestuurders en politici. Voor hen levert het werk van de circa 6.000 JGZ-professionals een bron van betrouwbare, vergelijkbare gegevens op over jeugdgezondheid in Nederland. Een basis voor gezonde beslissingen.

Meer informatie

Onderzoek naar gezondheidswinst van de JGZ door Verdonck, Klooster & Associates in opdracht van ActiZ.

Deel dit met je netwerk