Nieuws 16 februari 2015

De VVEtool is online!

De VVEtool is een hulpmiddel voor gemeentelijke beleidsmedewerkers voor- en vroegschoolse educatie bij de beleidsformulering. De VVEtool ondersteunt gemeenten bij de kaderstelling, het maken van beleidskeuzes en biedt voorbeelden van andere gemeenten, handreikingen en standaarden ter inspiratie. De tool is bedoeld voor beleidsmedewerkers die VVE-beleid gaan formuleren, herijken of willen kijken waar ze staan met het huidige beleid.

De VVE-toolbox is een initiatief van de convenantpartijen ministerie van OCW, ministerie van VWS, VNG, GGD GHOR Nederland, ActiZjeugd en NCJ en is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW. De ontwikkeling van de toolbox is een samenwerking tussen VNG en KING. De toolbox wordt beheerd door de VNG en is alleen toegankelijk voor gemeenten.

De VVEtool leidt de beleidsmedewerker langs een aantal essentiële beleidskeuzes, en maakt een actieplan voor de beleidsmedewerker aan die past bij de gemaakte keuzes. In de VVEtool wordt op verschillende plekken extra informatie geboden die de gemeente kan ondersteunen bij de beleidscyclus m.b.t. VVE. Dat zijn bijvoorbeeld handleidingen, voorbeelden van andere gemeenten en wetenschappelijke onderzoeken, die te maken hebben met VVE
Per gemeente is door de VNG één account verstrekt voor toegang tot de tool via www.vvetool.nl 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.