JGZ Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek van het NCJ geeft informatie over erkende preventieve interventies die uitgevoerd (kunnen) worden door de JGZ. Deze interventies zijn door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld en erkend als theoretisch goed onderbouwd of effectief.
BoekStart/BoekenPret
BoekStart/BoekenPret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het project streeft ernaar de leescultuur die kinderen omgeeft te bevorderen, waardoor uiteindelijk de taalontwikkeling en het leesgedrag van deze kinderen gestimuleerd..
Dreumestijd
Dreumestijd is bedoeld voor alle opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar en houdt rekening met laagopgeleide en minder talige opvoeders. Dreumestijd heeft als hoofddoel het voorkomen van opvoedproblemen, door opvoedvragen en..
Een kindje krijgen
Een kindje krijgen richt zich op (aanstaande) ouders en hun (ongeboren) kinderen. De doelgroep bestaat in principe uit alle ouders, maar de interventie is zo ontwikkeld dat deze ook te volgen is door kwetsbare laagopgeleide en laaggeletterde ouders...
Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)
GIZ is een inschattingsmethodiek waarmee de jeugdprofessional samen met ouders de krachten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin snel en adequaat in kaart brengt. Op basis van de wensen, zorgbehoeften en positieve eigenschappen..
Happyles
Door middel van online schoolaanbod wordt getracht het welbevinden en geluk te bevorderen ter voorkoming of vermindering van depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het VMBO en MBO. ..
Home-Start
Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten. ..
Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen
Kortdurende video-hometraining (K-VHT) wordt ingezet bij ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, die spanning ervaren in de opvoeding. Centraal in de methodiek staat het bekijken en bespreken van korte video-opnames van de ‘alledaagse..
Les(s) & More
Les(s) & More is ontwikkeld voor leerlingen van het mbo niveau 1 en 2 en richt zich op kennisvergroting, bewustwording en een laagdrempelig zorgaanbod m.b.t. een gezonde leefstijl. Tijdens de les wordt een gezondheidsvragenlijst afgenomen waarin..
Moeders Informeren Moeders (MIM)
MIM is een programma voor moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden. Getrainde vrijwilligers (ervaren moeders) gaan maandelijks op bezoek bij de moeders en praten aan de hand van een praatpapier en beeldmateriaal met hen over de opvoeding en..
M@ZL op het MBO
De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) op het MBO heeft als doel om ziekteverzuim onder MBO-studenten te verlagen. Het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid gaat vooraf aan het kunnen signaleren van de individuele student...