Nieuwsbericht

Doen wat werkt! blikt terug

woensdag 31 juli 2019

In de vaste rubriek ‘Doen wat werkt!’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand blikken we terug op drie interventies die afgelopen half jaar in deze rubriek aan bod kwamen: ‘GIZ,’ ‘Het Vlaggensysteem’ en ‘Veilig groot worden.’

Over ‘GIZ’

De GIZ-methodiek is ontwikkeld vanuit de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd, Noordelijk Zuid-Holland. Het is een integrale gezamenlijke inschattingsmethodiek, waarmee de jeugdprofessional(s) samen met ouders en jeugdigen (0-23 jaar) de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin snel en adequaat in kaart brengt. Op basis van de wensen, zorgbehoeften en positieve eigenschappen van het gezin, beslist de jeugdprofessional samen met hen over een resultaatgericht ondersteuningsplan. Met de GIZ-instrumenten kunnen zij dit plan monitoren.

De GIZ-methodiek kent een structuur die voldoet aan wetenschappelijke en professionele inzichten en is afgestemd op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals. De methodiek kan uitgevoerd worden door professionals in de preventieve en curatieve basis- en eerstelijns jeugd(gezondheids)zorg. Door gebruik te maken van doelgroep- en leeftijdsspecifieke schema’s en drie uitvoeringsvarianten is de GIZ geschikt voor een brede doelgroep van kinderen, jongeren en ouders, met of zonder zorgbehoeften. Voor de implementatie zijn handboeken, trainingen, een ondersteuning leertraject en een GIZ Monitor ontwikkeld.

Lees meer over GIZ >

Over ‘Het Vlaggensysteem’

De kern van het Sensoa Vlaggensysteem© (Frans & Franck, 2010; 2014) is het juist inschatten en bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) en hierop pedagogisch adequaat reageren. Er is aandacht voor gender en cultuur, en specifieke aandacht voor kinderen en jongeren met een beperking en/of trauma. Het Vlaggensysteem is ontwikkeld om het pedagogisch en professioneel handelen duurzaam te verbeteren en biedt professionals criteria om seksueel gedrag van jongeren objectiever te kunnen beoordelen. Deze criteria vormen de basis van het normatieve kader van het Vlaggensysteem.

Voor het inschatten van het gedrag wordt gebruik gemaakt van zes criteria (toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de ontwikkeling, gepast voor de context, zelfrespect) en een normatieve lijst. De normatieve lijst is een tabel waarin voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per leeftijdscategorie (0-18 jaar) staan beschreven. Vier vlaggen geven aan dat er een continuüm is van acceptabel, naar licht tot zeer ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag. Aan de vlaggen wordt een pedagogische reactie gekoppeld. Op basis van de zes criteria staat in de normatieve lijst vermeld of het gedrag acceptabel is (groene vlag), licht grensoverschrijdend (gele vlag), ernstig grensoverschrijdend (rode vlag) of zeer ernstig grensoverschrijdend (zwarte vlag).

Tekeningen en casuïstiek helpen (professionele) opvoeders bij het beoordelen en bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Lees meer over het Vlaggensysteem

Over ‘Veilig groot worden’

De preventiemethodiek Veilig Groot Worden is een combinatie van mondelinge, schriftelijke en digitale voorlichting en wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De interventie is bedoeld voor (aanstaande) ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, met nadruk op ouders van een eerste kind. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.

Het hoofddoel van Veilig Groot Worden is dat ouders daar waar nodig effectieve veiligheidsmaatregelen nemen om hun kinderen te beschermen tegen ongevallen in en om het huis, zoals vallen van hoogte, wiegendood, verbrandingen en vergiftigingen.

Lees meer over Veilig groot worden

Bijdragen?

Sinds april 2018 staat de rubriek 'Doen wat werkt!' vast in onze maandelijke NCJ nieuwsbrief. Deze rubriek laat je kennismaken met diverse, goed onderzochte interventies, methodieken of instrumenten voor de JGZ. Tip onze redactie door jouw interventie te mailen naar Natascha Hensen via nhensen@ncj.nl.

Criteria:

  • Het betreft een erkende interventie;
  • De interventie is onderzocht;
  • Het wordt uitgevoerd door de JGZ;
  • Het is mogelijk de interventie landelijk uit te rollen.